Προβολή βίντεο με οδηγίες εγγραφής αίτησης για εξεύρεση εργασίας εδώ (αφορά νέες εγγραφές αιτητών εργασίας)


Προβολή βίντεο με οδηγίες ανανέωσης αίτησης εργασίας εδώ (αφορά τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες  αιτητές/τριες εργασίας)

 

Εγγραφή Αιτητών Εργασίας

 

Α.1)  Εγγραφή  Κυπρίων πολιτών

Οι Κύπριοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν  στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της  ΔΥΑ  για εξεύρεση  εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της  διαδικτυακής πλατφόρμας www.pescps.dl.mlsi.gov.cy. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικου, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.

Έπειτα από την εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης για εξεύρεση εργασίας, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) των πιο κάτω παραστατικών:

 1. Δελτίο Ταυτότητας Πολίτη Κυπριακής Δημοκρατίας σε ισχύ
 2. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),
 3. Αποδεικτικό ολοκλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων στην Εθνική Φρουρά ή Βεβαίωση Απαλλαγής με σχετικά παραστατικά που να αποδεικνύουν την ικανότητα για εργασία. (ισχύει για ʼρρενες αιτητές),
 4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),
 5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time) ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,
 6. ʼδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,
 7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης  υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.


Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία» πιο κάτω.


Α.2)  Εγγραφή Ευρωπαίων πολιτών


Οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν  στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της  ΔΥΑ  για εξεύρεση εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της  διαδικτυακής πλατφόρμας www.pescps.dl.mlsi.gov.cy. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικού, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.


Έπειτα από την εγγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης για εξεύρεση εργασίας διαδικτυακά   είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) των πιο κάτω παραστατικών:

 1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο Χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ
 2. Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη όπου ισχύει,
 3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),
 4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),
 5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,
 6. ʼδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,
 7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται  να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης  υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.


Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία».


 

Α.3)  Εγγραφή πολιτών Τρίτων Χωρών


Οι Πολίτες Τρίτων Χωρών οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εγχώρια αγορά εργασίας, είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει 15ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν  στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της  ΔΥΑ  για εξεύρεση ν εργασίας και συμβουλευτική καθοδήγηση ή/και να ανανεώσουν την εγγραφή τους μέσω της  διαδικτυακής πλατφόρμας www.pescps.dl.mlsi.gov.cy. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται μετά από σχετικό αίτημα εγγραφής και με τη χρήση προσωπικού Αριθμού Χρήστη και Κωδικού, οι οποίοι παράγονται από την πλατφόρμα.


Οι Πολίτες Τρίτων χωρών κατατάσσονται στις πιο κάτω υποκατηγορίες και στην κάθε μια καθορίζονται τα εκάστοτε παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν ηλεκτρονικά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της αίτησης τους για εξεύρεση εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών  πρέπει να γίνεται στη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Επαρχιακού Γραφείου της Επαρχίας διαμονής (Βλέπε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).


Α.3.1) Σύζυγοι Κύπριων/Ευρωπαίων πολιτών ή γονείς Κύπριου πολίτη :


 1. Διαβατήριο/Δελτίο Ταυτότητας Πολίτη και των δύο συζύγων σε ισχύ,
 2. Πιστοποιητικό Γάμου (μεταφρασμένο στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το Αρμόδιο Κυβερνητικό Τμήμα της χώρας που το εκδίδει), 
 3. Πιστοποιητική Γέννησης Κύπριου Πολίτη,
 4. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),

5.    Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

6.    Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση, 

7.    ʼδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

 1. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων

 

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται  να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης  υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

 

Α.3.2)  ʼτομα με καθεστώς Αιτητή ή Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας (Αιτητές Ασύλου, Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες και ʼτομα με καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας)

 

 1. Επιστολή από την Υπηρεσία Ασύλου για το καθεστώς παραμονής τους (στις περιπτώσεις ατόμων με καθεστώς ασύλου)
 2. ʼδεια Διαμονής σε ισχύ ή πρόσφατη απόδειξη πληρωμής για ανανέωση της ʼδειας Διαμονής
 3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα)

4.    Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης / Παραίτησης / Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),

5.    Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής απασχόληση,

6.    ʼδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,

 1. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων.

Α.3.3)  ʼτομα με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντα

 1. Διαβατήριο σε ισχύ,
 2. ʼδεια Διαμονής σε ισχύ,
 3. Πιστοποιητικά Ακαδημαϊκών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων (μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή Αγγλικά από Ορκωτό Πιστοποιημένο Μεταφραστή ή από το ίδιο το Ακαδημαϊκό ίδρυμα),
 4. Αποδεικτικό τερματισμού απασχόλησης (Επιστολή Απόλυσης/ Παραίτησης/ Βεβαίωση από τον εργοδότη ή Συμβόλαιο Απασχόλησης),
 5. Βεβαίωση ωρών εργασίας από τον Εργοδότη, για άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση (Part time), ή σε άλλου είδους ευέλικτης μορφής  απασχόληση,
 6. ʼδειες οδήγησης σε ισχύ όταν υπάρχουν,
 7. Πιστοποιητικό αναπηρίας (για άτομα με αναπηρία) / Ιατρική βεβαίωση για τις περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων

Για περαιτέρω καθοδήγηση και πληροφόρηση, οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στην παράγραφο «Επικοινωνία».

 

 

Α.4)  Εγγραφή Φοιτητών/ Μαθητών Αιτητών Εργασίας


Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η αιτητής εργασίας, ανεξαρτήτως κατηγορίας εγγραφής, καταγωγής, κλπ., φοιτά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού και παρακολουθεί μαθήματα δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, θα πρέπει κατά την διαδικτυακή εγγραφή/ανανέωση της αίτησης του/της να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική βεβαίωση φοίτησης από το Εκπαιδευτικό του Ίδρυμα, καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων για το εκάστοτε τρέχον εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι φοιτητές δικαιούνται  να εγγράφονται ως κανονικοί άνεργοι στη ΔΥΑ μόνο κατά τις θερινές διακοπές. Οι φοιτητές δικαιούνται να εγγραφούν για εξεύρεση μερικής απασχόλησης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι οι ανήλικοι αιτητές εργασίας οφείλουν να υποβάλλουν Επιστολή Συγκατάθεσης  υπογεγραμμένη από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

 

 

Β. Ανανεώσεις Αιτητών Εργασίας


Όσα άτομα έχουν ενεργή εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ και διατηρούν ενεργή  αίτηση για εξεύρεση εργασίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΔΥΑ πρέπει να ανανεώνουν διαδικτυακά την αίτηση εργασίας τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα  www.pescps.dl.mlsi.gov.cy.

Οι ανανεώσεις γίνονται ανά τακτά διαστήματα ανάλογα με τον κώδικα εγγραφής τους, όπως πιο κάτω: 


Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 28 ημέρες και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 24η ημέρα μέχρι και την 28η ημέρα.

 

Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 6 μήνες (180 ημέρες) και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 176η ημέρα μέχρι και την 180η ημέρα.

 

Η ισχύς της αίτησης έχει διάρκεια 16 εβδομάδες από την ημερομηνία τοκετού, νοουμένου ότι έχει ειδοποιηθεί η ΔΥΑ έγκαιρα και σχετικά.

 

Η δυνατότητα ανανέωσης της αίτησης γίνεται κάθε 28 ημέρες και το χρονικό περιθώριο που δίδεται είναι από την 24η ημέρα μέχρι και την 28η ημέρα.

 

 

Γ.  Τερματισμός Αίτησης Εργασίας από τη ΔΥΑ


Σε περίπτωση που ο αιτητής εργασίας αξιολογηθεί ότι αδικαιολόγητα έχει αρνηθεί προσφορά κατάλληλης θέσης εργασίας ή αδικαιολόγητα έχει αρνηθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία, τότε ενημερώνεται ότι η αίτηση του/της για εξεύρεση εργασίας τερματίζεται  και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για περίοδο 90 ημερών.


Δ.  Δικαιώματα Αιτητών Εργασίας


Όσα άτομα ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη περίοδο ενεργής εγγραφής τους έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:

·         Να τυγχάνουν επαγγελματικής εξυπηρέτησης και καθοδήγησης από τους Λειτουργούς της ΔΥΑ, η οποία βασίζεται στην νομιμότητα και εντιμότητα, στη δέουσα ευπρέπεια, αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της χρηστής διοίκησης. Η εξυπηρέτηση αυτή μπορεί να παρασχεθεί τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μέσω φυσικής παρουσίας στα γραφεία της ΔΥΑ στα πλαίσια προκαθορισμένης συνάντησης.   

·         Να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης μέσω σχετικών παραπομπών από Λειτουργούς της ΔΥΑ στα επιθυμητά επαγγέλματα που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή της αίτησης τους.

·         Να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης ή εργασιακής πείρας μέσω σχετικών παραπομπών από Λειτουργούς της ΔΥΑ.

·         Να τυγχάνουν επαγγελματικής εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, καθοδήγησης και παρακολούθησης από έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλους Απασχόλησης για σκοπούς εξεύρεσης κατάλληλης εργασίας με δυνατότητα από κοινού σχεδιασμού και υλοποίησης του ατομικού Σχεδίου Δράσης στη βάση προκαθορισμένων συναντήσεων και τηλεφωνικών, διαδικτυακών ή και προσωπικών επαφών μετά από προκαθορισμένη συνάντηση.

·         Να προωθούνται για επαγγελματική και εξειδικευμένη καθοδήγηση και στήριξη ή κοινωνική παρέμβαση σε άλλα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες του κράτους, στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί αναγκαίο, με απώτερο στόχο την επανάκτηση ή βελτίωση της απασχολησιμότητας.

·         Να έχουν πρόσβαση στη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται στην εγχώρια και ευρωπαϊκή  αγορά εργασίας μέσω σχετικής  καθοδήγησης από εξειδικευμένους Συμβούλους Απασχόλησης.

·         Να τυγχάνουν επαγγελματικής καθοδήγησης για τον τρόπο εξασφάλισης και διερεύνησης της πληροφόρησης  για τις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρονται στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς αυτοεξυπηρέτησης.

·         Να παραπέμπονται σε συνεντεύξεις με εργοδότες ενόσω τεκμηριώνεται έμπρακτα η πραγματική πρόθεση και προθυμία τους για εξεύρεση εργασίας, έπειτα και από συζήτηση με τους Λειτουργούς της ΔΥΑ.

·         Να διαφοροποιούν τις επιλογές των επιθυμητών επαγγελμάτων που δήλωσαν στα πλαίσια πάντα των ικανοτήτων και προσόντων τους.

·         Να τερματίσουν την αίτηση τους για εξεύρεση εργασίας στις περιπτώσεις που δεν συμφωνούν με τις πιο κάτω υποχρεώσεις των αιτητών εργασίας, τις οποίες οφείλουν να τηρούν εφόσον διατηρούν ενεργή εγγραφή στο Μητρώο της ΔΥΑ.

 

Ε.  Υποχρεώσεις Αιτητών Εργασίας


Όσα άτομα ενδιαφέρονται να διενεργήσουν εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη περίοδο ενεργής εγγραφής τους οφείλουν να τηρούν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

 

 

Επισημαίνεται ότι οι νέες εγγραφές αιτήσεων για εξεύρεση εργασίας θα τυγχάνουν επικύρωσης από τους Λειτουργούς της ΔΥΑ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Αιτητές. 

Στις περιπτώσεις που οι άνεργοι που έχουν επικυρωμένη εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών Εργασίας της ΔΥΑ δεν εκπληρώνουν  τις πιο πάνω υποχρεώσεις προς τη ΔΥΑ και τους Λειτουργούς της, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τους Επαρχιακούς Λειτουργούς Εργασίας (4 άτομα) και τον/τη Συντονιστή/στρια της ΔΥΑ μετά από την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και αφού ακούσει τον αιτητή υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Διευθυντή του Τμήματος, ο οποίος θα αποφασίζει  κατά πόσο ο συγκεκριμένος άνεργος θα  αποστερείται  ή όχι της εξυπηρέτησης της ΔΥΑ  για διάστημα τριών (3) μηνών.

 

ΣΤ.  Εγγραφή /Τερματισμός Κενής Θέσης Εργασίας από Εργοδότες

 

Οι Εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

Η εξασφάλιση πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα από Εργοδότες γίνεται είτε μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας με τη χρήση κωδικών οι οποίοι θα παράγονται από την πλατφόρμα, είτε μέσω των Λειτουργών της ΔΥΑ στα Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας.


Ζ.  Δικαιώματα Εργοδοτών/τριών


Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) πρέπει να γνωρίζουν ότι με την εγγραφή τους θα έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:


Η. Υποχρεώσεις Εργοδοτών


Όσοι εργοδότες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), πρέπει να γνωρίζουν ότι με την εγγραφή τους οφείλουν να τηρούν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:


 

Επισημαίνεται ότι οι νέες εγγραφές κενών θέσεων εργασίας θα τυγχάνουν επικύρωσης από τους Λειτουργούς της ΔΥΑ. 

Στις περιπτώσεις που οι εργοδότες που έχουν επικυρωμένη θέση στο Μητρώο Εργοδοτών της ΔΥΑ δεν εκπληρώνουν  τις πιο πάνω υποχρεώσεις προς τη ΔΥΑ και τους Λειτουργούς της, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τους Επαρχιακούς Λειτουργούς Εργασίας (4 άτομα) και τον/τη Συντονιστή/στρια της ΔΥΑ μετά από την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και αφού ακούσει τον εργοδότη υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Διευθυντή του Τμήματος, ο οποίος θα αποφασίζει  κατά πόσο ο συγκεκριμένος εργοδότης θα  αποστερείται  ή όχι της εξυπηρέτησης της ΔΥΑ  για διάστημα τριών (3) μηνών.