Λειτουργία – Εγγραφή Αιτητή Εργασίας

 

Περιγραφή Λειτουργίας

 

Η λειτουργία αυτή καλείται από τη λειτουργία «Πρόσβαση στο Σύστημα» και επιτρέπει την εγγραφή (εξασφάλιση στοιχείων πρόσβασης) ενός Αιτητή εργασίας στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας. Σημειώστε ότι πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να εξασφαλίσει και ένας Αιτητής ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Γραφεία Εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, με την επικύρωση της αίτησης του (λειτουργία «Επικύρωση Εγγραφής Αιτητή») γίνεται και η εγγραφή του στο Σύστημα Τοποθέτησης Υποψηφίων. Σημειωτέον ότι οι αιτήσεις προς επικύρωση δεν κατανέμονται τυχαία σε λειτουργούς από το σύστημα, αλλά οποιοσδήποτε λειτουργός μπορεί να τις ανακαλέσει στην οθόνη κατά την προσέλευση των Αιτητών εργασίας στο ΕΓΕ. Η επικύρωση εγγραφής Αιτητή θα γίνεται από τα ΕΓΕ/ΤΓΕ. Σε ποιό ΕΓΕ/ΤΓΕ κατανέμεται ο Αιτητής για επικύρωση καθορίζεται από την επαρχία στην οποία ανήκει (π.χ. εάν η επαρχία την οποία καθόρισε στην «Καταχώρηση Αιτητή Εργασίας» είναι η Λεμεσός, τότε η επικύρωση του γίνεται από το ΕΓΕ/ΤΓΕ Λεμεσού). Οι εγγραφές αυτές επικυρώνονται και από Τοπικά Γραφεία.

 

 

Η διαδικασία εγγραφής αποτελείται από πέντε βήματα:

 

 


Βήμα 1: Καταχώρηση Στοιχείων Αιτητή Εργασίας

 

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 • Αριθμός Ταυτότητας

 

Το πεδίο αυτό μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο χρήστης δεν συμπλήρωσε κανένα από τα πεδία «Αριθμός Διαβατηρίου», «Αριθμός Αλλοδαπού», «Αριθμός Αναφοράς» και «Α.Κ.Α».

 

 • Αριθμός Διαβατηρίου

 

Το πεδίο αυτό μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο χρήστης δεν συμπλήρωσε κανένα από τα πεδία «Αριθμός Ταυτότητας», «Αριθμός Αλλοδαπού», «Αριθμός Αναφοράς» και «Α.Κ.Α».

 

 • Αριθμός Αλλοδαπού

 

Το πεδίο αυτό μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο χρήστης δεν συμπλήρωσε κανένα από τα πεδία «Αριθμός Διαβατηρίου», «Αριθμός Ταυτότητας», «Αριθμός Αναφοράς» και «Α.Κ.Α».

 

 • Αριθμός Ευρωπαίου Πολίτη

 

Το πεδίο αυτό μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο χρήστης δεν συμπλήρωσε κανένα από τα πεδία «Αριθμός Διαβατηρίου», «Αριθμός Αλλοδαπού», «Αριθμός Ταυτότητας» και «Α.Κ.Α».

 

 • Α.Κ.Α

 

Το πεδίο αυτό μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο χρήστης δε συμπλήρωσε κανένα από τα πεδία «Αριθμός Διαβατηρίου», «Αριθμός Αλλοδαπού», «Αριθμός Αναφοράς» και «Αριθμός Ταυτότητας».

 • Όνομα *

 

 

 • Επίθετο *

 

 

 • Οικογενειακή Κατάσταση*

 

Λίστα τιμών

 • Διεύθυνση*

 

Ελεύθερο Κείμενο

 • Ενορία / Χωριό*

 

Λίστα Τιμών

 • Επαρχία*

 

Καταχωρείται αυτόματα με βάση την επιλογή του χρήστη στο προηγούμενο πεδίο. Δεν μπορεί να ενημερωθεί.

 • Ταχυδρομικός Κώδικας*

 

 

 • Τηλέφωνο*

 

 

 • Φαξ

 

 

 • Ηλεκτρ. Ταχυδρ.*

     (email)

 

 

 • Επίπεδο Μόρφωσης*

 

Λίστα τιμών (1 ψηφίο)

 • Άδεια Οδηγού

 

Ελεύθερο πεδίο.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει περισσότερες από μία άδειες οδηγού.

 

Αφού καταχωρήσει τα πιο πάνω στοιχεία, ο χρήστης πατά το κουμπί «Συνέχεια» και προχωρεί στο Βήμα 2.

 

Σημειώστε ότι όταν εγγράφεται ένας αιτητής, εγγράφεται μόνο είτε με τον αριθμό ταυτότητας του, είτε με τον αριθμό διαβατηρίου του, είτε με τον Α.Κ.Α του, είτε με τον αριθμό Ευρωπαίου πολίτη, είτε με τον Αριθμό Αλλοδαπού. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει περισσότερα από ένα, από τα πιο πάνω πεδία, το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα και δεν του επιτρέπει να προχωρήσει στο βήμα 2.

 

Βήμα 2: Καταχώρηση Αίτησης

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει μέρος της αίτησης του για εργασία συμπληρώνοντας τα πιο κάτω πεδία:

 

 

 • Αριθμός Αίτησης

 

Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και είναι μοναδικός αύξων αριθμός. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να τον ενημερώσει.

 

Με την επικύρωση της αίτησης από λειτουργό του Γραφείου Εργασίας ο αύξων αριθμός αίτησης αντικαθίσταται από τον αριθμό αίτησης υποψηφίου.

 • Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης

 

Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και είναι η τρέχουσα ημερομηνία. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να την ενημερώσει.

 

Σημείωση: H ημερομηνία αυτή δεν είναι η ίδια με την ημερομηνία εγγραφής αίτησης η οποία καθορίζεται κατά την επικύρωση της αίτησης από λειτουργό του Γραφείου Εργασίας.

 • Ζητούμενος μισθός – μηνιαίος 

 

 

 

 • Ζητούμενος μισθός – εβδομαδιαίος

 

 

 

 • Είδος Απασχόλησης*

 

Λίστα Τιμών

 

 • Είδος Ωραρίου

 

Λίστα Τιμών

 

 • Ωράριο Εργασίας 1

 

 

 • Ωράριο Εργασίας 2

 

 

 • Βάρδια *

 

Λίστα Τιμών (Ναι / Όχι)

Ακολουθεί έλεγχος. Το πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται όταν δεν είναι συμπληρωμένο το είδος ωραρίου και το αντίθετο.

 • Αριθμός Ημερών Εργασίας

 

 

 

 • Επιθυμητές Επαρχίες Εργασίας*

 

Λίστα Τιμών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μέχρι και 6 επιθυμητές επαρχίες όπου επιθυμεί να εργαστεί. Πρέπει υποχρεωτικά να καθορίσει τουλάχιστον μια επιθυμητή επαρχία.

 

 • Επαγγελματικές Εξετάσεις

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μία ή και περισσότερες επαγγελματικές εξετάσεις στις οποίες έχει παρακαθήσει.

 

 • Επιπρόσθετη Εκπαίδευση

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μία ή και περισσότερες επιπρόσθετες εκπαιδεύσεις τις οποίες έχει  παρακολουθήσει.

 

 

Επιθυμητά Επαγγέλματα *  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει μέχρι και 4 επιθυμητά συμπληρώνοντας τα ακόλουθα πεδία (τουλάχιστο ένα επάγγελμα είναι υποχρεωτικό):

 

 • Αριθμός Προτίμησης*

Καθορίζει το βαθμό προτίμησης δηλαδή, 1ον Επιθυμητό, 2ον Επιθυμητό κ.λ.π.

 

Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να το ενημερώσει.

 

Ο βαθμός προτίμησης καθορίζεται από τη σειρά καταχώρησης των επιθυμητών επαγγελμάτων (π.χ. το πρώτο επιθυμητό επάγγελμα που θα καταχωρηθεί έχει αριθμό προτίμησης 1, κ.ο.κ.)

 

 • Επιθυμητό Επάγγελμα *

 

Λίστα Τιμών

 

Τα επιθυμητά επαγγέλματα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε αίτηση.

 

Η λίστα τιμών είναι ομαδοποιημένη με ένα ψηφίο του κώδικα επαγγέλματος (ISCO) αλλά επιλέγοντας μία ομάδα εμφανίζονται για επιλογή από το χρήστη μόνο οι τετραψήφιοι κώδικες της συγκεκριμένης ομάδας.

 

 • Πείρα Επιθυμητού Επαγγέλματος*

 

 

 

 • Ημερομηνία Καταχώρησης Επαγγέλματος *

 

Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και είναι η τρέχουσα ημερομηνία. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να την ενημερώσει.

 

Σημείωση: H ημερομηνία αυτή δεν είναι η ίδια με την ημερομηνία επιλογής επαγγέλματος η οποία καθορίζεται κατά την επικύρωση της αίτησης από λειτουργό του Γραφείου Εργασίας.

 

Αφού καταχωρήσει τα πιο πάνω στοιχεία, ο χρήστης πατά το κουμπί «Συνέχεια» και προχωρεί στο Βήμα 3.

 

 

Βήμα 3: Καταχώρηση Συνθήματος

Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το Σύνθημα το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί στα πεδία «Σύνθημα» και «Επιβεβαίωση Συνθήματος». Το σύνθημα μπορεί να αποτελείται από 6 έως 8 χαρακτήρες ή/και ψηφία.

 

Εάν ο χρήστης καθορίσει λανθασμένο σύνθημα ή οι τιμές των πεδίων «Σύνθημα» και «Επιβεβαίωση Συνθήματος» είναι διαφορετικές, το σύστημα εμφανίζει το σχετικό μήνυμα λάθους και καλεί το χρήστη να ξαναδοκιμάσει.

 

Βήμα 4: Όροι Χρήσης Συστήματος

 

Το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη τους όρους χρήσης του Συστήματος Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας και τον καλεί να καθορίσει κατά πόσο τους αποδέχεται ή όχι.

 

Εάν τους αποδεχτεί τότε προχωρεί στο Βήμα 5. Διαφορετικά, η διαδικασία τερματίζεται και ο έλεγχος του συστήματος μεταφέρεται στη σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης.

 

Βήμα 5: Επιτυχής Εγγραφή

 

Το σύστημα ενημερώνει το χρήστη ότι η εγγραφή του στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και του εμφανίζει το κωδικό πρόσβασης του και το σύνθημα του (όπως καθορίστηκε από το χρήστη στο Βήμα 3). Ο κωδικός πρόσβασης είναι αύξων αριθμός (ξεκινώντας από το 1000001) ο οποίος δίνεται αυτόματα από το σύστημα. Επίσης εμφανίζεται ο αριθμός αναφοράς της συγκεκριμένης συναλλαγής.

 

Η κατάσταση της αίτησης του υποψηφίου γίνεται «Εκκρεμεί».

 

Επιπρόσθετα, το σύστημα ενημερώνει (απευθείας μέσω της οθόνης και μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τον αιτητή ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής απαιτείται η επικύρωση των στοιχείων του από το Γραφείο Εργασίας, και ότι πρέπει εντός 15 ημερών να προσέλθει σε οποιοδήποτε Γραφείο Εργασίας για επιβεβαίωση των στοιχείων του αλλιώς ο λογαριασμός του απενεργοποιείται. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα παρουσιάζεται  ο αριθμός αναφοράς και το κλειδί με το οποίο εγγράφηκε (π.χ. ταυτότητα) ο νέος αιτητής και υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αριθμού αναφοράς και του κλειδιού.

 

Εμφανίζεται η επιλογή της κλήσης της λειτουργίας «Κατάλογος Επιλογών Αιτητή Εργασίας».

 

Σημειώστε ότι ο Αριθμός Αίτησης του υποψηφίου δίνεται αυτόματα από το σύστημα μετά την επικύρωση της αίτησης από λειτουργό του Γραφείου Εργασίας.