ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Σχετικά


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

To Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Εξυπηρέτηση Αιτητών

Αιτητές εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

  • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας: Αναζήτηση και να εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης δυνατότητα ενημέρωσης των κατά τόπους Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας για το ενδιαφέρον του αιτητή εργασίας για μια συγκεκριμένη θέση (εφόσον υπάρχει ενεργή αίτηση).
  • Στοιχεία Αίτησης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων της ενεργής αίτησης για εξεύρεση εργασίας του αιτητή εργασίας.
  • Ανανέωση Αίτησης Εργασίας: Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για αιτήσεις με κώδικα 2 (Καλύτερη Εργασία), 4 (Ειδικό Ωράριο), 6 (Ειδική Περιοχή) και 7 (Σύστημα Μαθητείας).
  • Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων
  • Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος

Εξυπηρέτηση Εργοδοτών

Εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

  • Εγγραφή Νέας Κενής Θέσης Εργασίας
  • Καταχώρηση στο σύστημα μια νέας κενής θέσης εργασίας: Στο στάδιο αυτό, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν τις κενές τους θέσεις στο Δίκτυο των Ευρωπαίκων Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Επεξεργασία Κενής Θέσης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων μιας ενεργής κενής θέσης εργασίας ή ακύρωσης της.
  • Ενημέρωση Στοιχείων Εργοδότη
  • Αναζήτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων