ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα
Συνήθεις Ερωτήσεις


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

 • Σε ποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Συστήματος Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας?

  Το Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας απευθύνεται σε 3 κατηγορίες πολιτών:

  • Σε άτομα (Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες) τα οποία επιθυμούν την αναζήτηση και τον εντοπισμό κενών θέσεων εργασίας.
  • Σε αιτητές εργασίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας και οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.
  • Σε εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας και οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.

 • Ένας πολίτης ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας μπορεί να έχει πρόσβαση στο Σύστημα?

  Ναι. Το σύστημα παρέχει σε όλους τους πολίτες (Κύπριους και Ευρωπαίους) τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού κενών θέσεων εργασίας που τον ενδιαφέρουν.

 • Τι υπηρεσίες παρέχονται στους αιτητές εργασίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας?

  Αιτητές εργασίας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

  • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας: Αναζήτηση και να εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης δυνατότητα ενημέρωσης του Γραφείου Εργασίας για το ενδιαφέρον του αιτητή εργασίας για μια συγκεκριμένη θέση (εφόσον υπάρχει ενεργή αίτηση).
  • Στοιχεία Αίτησης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων της τελευταίας ενεργής αίτησης για εξεύρεση εργασίας του αιτητή εργασίας.
  • Ανανέωση Αίτησης Εργασίας: Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για αιτήσεις με κώδικα εγγραφής: 2 (Καλύτερη Εργασία), 4 (Ειδικό Ωράριο), 6 (Συγκεκριμένη Περιοχή) και 7 (Σύστημα Μαθητείας).
  • Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων: Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή εργασίας.

 • Πως μπορεί ένας αιτητής εργασίας ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα?

  Για την εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας, θα πρέπει να προσέλθετε προσωπικά για εγγραφή σε οποιοδήποτε Γραφείο Εργασίας έχοντας μαζί σας:

  1. Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού.
  2. Ταυτότητα πολυτέκνου που εκδίδει το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εαν είστε πολύτεκνος).
  3. Τη σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (εάν είστε λήπτης δημόσιου βοηθήματος).
  4. Το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό αν είστε άτομο με αναπηρίες.
  5. Τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των διπλωμάτων/τίτλων σπουδών σας, απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου ή οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξετάσεων.

 • Τι υπηρεσίες παρέχονται στους εργοδότες οι οποίες είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας?

  Εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

  • Εγγραφή Νέας Κενής Θέσης Εργασίας: Καταχώρηση στο σύστημα μια νέας κενής θέσης εργασίας.
  • Επεξεργασία Κενής Θέσης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων μια ενεργής κενής θέσης εργασίας και δυνατότητα ακύρωσης της.
  • Ενημέρωση Στοιχείων Εργοδότη: Ενημέρωση στοιχείων εργοδότη.

 • Πως μπορεί ένας εργοδότης ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα?
  1. Mέσω του συστήματος, επιλέγοντας to σύνδεσμο Εγγραφή Εργοδότη
  2. Η εξασφάλιση πρόσβασης μπορεί επίσης να γίνει στα Γραφεία Εργασίας.
 • Μπορεί ένας εργοδότης ο οποίες δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας να εγγραφεί μέσω του Συστήματος?

  Ναι. Εργοδότες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας, θα είναι σε θέση να εγγραφούν στο Γραφείο Εργασίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας μέσω του συστήματος, επιλέγοντας to σύνδεσμο Εγγραφή Εργοδότη.
  Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.