ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Συνήθεις Ερωτήσεις


Ευρωπαικές Υπηρεσίες Απασχόλησης

To Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του κοινού και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Εξυπηρέτηση Αιτητών

Αιτητές εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Αναζήτηση Κενών Θέσεων Εργασίας: Αναζήτηση και να εντοπισμός κενών θέσεων εργασίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης δυνατότητα ενημέρωσης των κατά τόπους Επαρχιακών ή Τοπικών Γραφείων Εργασίας για το ενδιαφέρον του αιτητή εργασίας για μια συγκεκριμένη θέση (εφόσον υπάρχει ενεργή αίτηση).
 • Στοιχεία Αίτησης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων της ενεργής αίτησης για εξεύρεση εργασίας του αιτητή εργασίας.
 • Ανανέωση Αίτησης Εργασίας: Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για αιτήσεις με κώδικα 2 (Καλύτερη Εργασία), 4 (Ειδικό Ωράριο), 6 (Ειδική Περιοχή) και 7 (Σύστημα Μαθητείας).
 • Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων
 • Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος

Εξυπηρέτηση Εργοδοτών

Εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Εγγραφή Νέας Κενής Θέσης Εργασίας
 • Καταχώρηση στο σύστημα μια νέας κενής θέσης εργασίας: Στο στάδιο αυτό, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν τις κενές τους θέσεις στο Δίκτυο των Ευρωπαίκων Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων υποψηφίων από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επεξεργασία Κενής Θέσης Εργασίας: Παρουσίαση των στοιχείων μιας ενεργής κενής θέσης εργασίας ή ακύρωσης της.
 • Ενημέρωση Στοιχείων Εργοδότη
 • Αναζήτηση Βιογραφικών Σημειωμάτων
 • Μπορεί ένας εργοδότης ο οποίες δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γραφείο Εργασίας να εγγραφεί μέσω του Συστήματος?

  Ναι. Εργοδότες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Εργασίας, θα είναι σε θέση να εγγραφούν στο Γραφείο Εργασίας και να αποκτήσουν πρόσβαση στο Διαδικτυακό Σύστημα Εγγραφής και Αναζήτησης Κενών Θέσεων Εργασίας μέσω του συστήματος, επιλέγοντας to σύνδεσμο Εγγραφή Εργοδότη.
  Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.

 •